De leer-werkovereenkomst en de ketenregeling conform de Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

De ketenregeling bepaalt wanneer het laatste tijdelijke contract in een reeks, wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan twee keer worden verlengd (dus max 3 contracten), zolang de totale duur van de drie arbeidsovereenkomsten niet meer is dan 2 jaar. Bij een onderbreking van meer dan 6 maanden wordt opnieuw begonnen met tellen. Bij cao kan onder beperkte voorwaarden hiervan worden afgeweken.

Uitzondering


De mogelijkheden om af te wijken van de ketenregeling ten nadele van de werknemer, zijn door de WWZ sterk beperkt. Eén van de uitzonderingen die wel

een afwijking mogelijk maken zijn arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) als bedoeld in art. 7.2.2 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).

Wet Educatie en Beroepsonderwijs

In deze wet worden in art. 7.2.2 de volgende beroepsopleidingen onderscheiden:

A.  de entree opleiding,

B.  de basisberoepsopleiding,

C.  de vakopleiding,

D.  de middenkaderopleiding, en

E.  de specialistenopleiding.

De ketenregeling is dus niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan in verband met één van de voormelde opleidingen.

Verschillende situaties

1.  Wanneer een leerling eerst de basisberoepsopleiding (twee jaar) volgt en aansluitend een vakopleiding (drie jaar), dan overschrijdt hij daarmee de maximumperiode (twee jaar) van de ketenregeling ruimschoots.

Als echter een leer-werkovereenkomst wordt overeengekomen en als zodanig ook wordt vastgelegd, vallen deze overeenkomsten onder de wettelijke uitzondering waarvoor de keten- regeling niet geldt. Er is dus in dat geval na afloop van deze twee opleidingstrajecten geen  arbeidsovereenkomst voor  onbepaalde tijd ontstaan.  

2. Na afloop van de opleiding blijft de persoon bij het bedrijf werken.

Als niets wordt afgesproken/overeengekomen, dan ontstaat aansluitend van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als u geen vast contract wenst, dan moet u vooraf in een schriftelijk stuk (arbeidscontract) vastleggen wat de wensen zijn met betrekking tot de arbeids- relatie, bijvoorbeeld bepaalde of toch onbepaalde tijd.

3. Opvolgend werkgeverschap

De ketenregeling is ook van toepassing op elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen werknemer en verschillende werkgevers die ten aanzien van de verrichte arbeid redelijke wijze geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn. Het is denkbaar dat een leerling in het kader van zijn opleiding in eerste instantie in dienst treedt bij bijvoorbeeld een beroepsopleidings- instituut en aansluitend in dienst treedt bij een productiebedrijf en gelijktijdig een vervolgopleiding     volgt. Zolang maar sprake is van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in art. 7.2.2 WEB,  dan is de ketenregeling niet van toepassing.

4.   Werknemer met een arbeidsrelatie voor onbepaalde tijd, gaat na verloop van tijd alsnog een opleiding ex art. 7.2.2 WEB volgen.

Ervan uitgaande dat partijen tussentijds de arbeidsrelatie niet hebben beëindigd, wordt de rechtsverhouding beheerst door de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het volgen van een opleiding brengt daarin geen verandering.

Advies

  • Altijd goed vastleggen dat sprake is van een opleiding in de zin van art. 7.2.2 WEB. Goed vastleggen, houdt in dat de afspraken op schrift worden gesteld met daaronder een handtekening ter bevestiging. 
    Tekst voorbeeld: “het dienstverband wordt aangegaan voor bepaalde tijd, namelijk voor de duur van de opleiding ingevolge de Wet Educatie en Beroepsonderwijs “.
  • Vóór het aflopen van de opleiding (einde leer-werkovereenkomst) een duidelijk besluit nemen over het al of niet voortzetten van de arbeidsrelatie en welke voorwaarden dan gelden.
  • Het opstellen van een arbeidsovereenkomst en het vastleggen van afspraken is maatwerk.

30 augustus 2016

Mr D.K. (Karst) Kalma
053-2030190

 

Contact met
Tromp Advocatuur

Laat ons weten waar u tegenaan loopt of vragen over heeft. Wilt u ondersteuning in het hele traject of een oplossing op maat?

Kostenloze kennismaking

Eerste half uur gratis

Vrijblijvende verkenning van uw zaak

Heldere tarieven bij vervolgtrajecten

Jarenlange ervaring, tevreden klanten

 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Uw gegevens worden versleuteld verzonden en vertrouwelijk verwerkt.
We komen binnen 1-2 werkdagen op uw bericht terug.