Het belang van mediation

Verstoorde arbeidsrelatie

Verstoring van de arbeidsrelatie is een redelijke grond voor opzegging van een dienstverband (art. 7:669 lid 3 sub g BW).

Met die constatering zijn we er echter niet. Volgens rechtspraak dient de verstoring zodanig te zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. In veel gevallen wordt namelijk niet snel aangenomen dat de arbeidsovereenkomst duurzaam is verstoord.

Een mooi voorbeeld hiervan is een overweging in een arrest van het Gerechtshof Den Bosch van 2 juni 2016. Het Hof oordeelde als volgt:

' Uit de stellingen van partijen is niet duidelijk geworden dat de arbeidsverhouding verstoord is, laat staan dat dit duurzaam zou zijn'
(Gerechtshof 's-Hertogenbosch 2 juni 2016, ECLI: NL:GHSHE:2016:2161, AR 2016-0592).
Het door werkgever ingediende verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst werd afgewezen.

 Ook een werkgever die doelbewust had aangestuurd op een onherstelbare beschadiging van de arbeidsverhouding, kreeg daarvoor de rekening gepresenteerd. De kantonrechter oordeelde dat de werkgever ernstig was tekortgeschoten in zijn verplichtingen als werkgever. Ook rekende de kantonrechter de werkgever aan dat deze geen verbeter- of mediationtraject had toegepast. 

Om die reden werd naast de transitievergoeding, aan werknemer een extra (billijke) vergoeding toegekend van bruto € 15.000,--.

Mediation

In veel gevallen kan mediation een goed instrument zijn om de verstoorde arbeidsverhouding te verbeteren. Het niet toepassen of weigeren van mediation door de werkgever kan zelfs voor de rechter aanleiding zijn om het ontbindingsverzoek af te wijzen.
Twee voorbeelden uit de rechtspraak kunnen dit illustreren.

 'De werkgever heeft meermalen het verzoek van de werknemer tot mediation van de hand gewezen. De kantonrechter is van oordeel dat het in de rede had gelegen om met de werknemer al dan niet in de vorm van mediation in gesprek te gaan' (ECLI:NL:RBNNE:2015:4491).

 Ook in een uitspraak van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 5 april 2016, wordt het belang van mediation in het geval van een verstoorde arbeidsrelatie onderstreept:

 'Het was niet realistisch om te verwachten dat appellant zich weer kon gaan melden op het werk zonder daaraan voorafgaande mediation' ( ECLI: NL:GHSHE:2016:1311).

 Uit een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem- Leeuwarden van 25 april 2016, volgt dat van een werkgever daarentegen niet kan worden verwacht om eindeloos mediation in te zetten om steeds opnieuw ernstig verstoorde verhoudingen te voorkomen of om deze op te lossen 

(ECLI: NL:GHARL:2016:3301).

Conclusie: zet mediation vroegtijdig in bij een verstoorde arbeidsrelatie en toon daarmee aan dat u als werkgever zich heeft ingespannen om de arbeidsrelatie te verbeteren.

 

Contact met
Tromp Advocatuur

Laat ons weten waar u tegenaan loopt of vragen over heeft. Wilt u ondersteuning in het hele traject of een oplossing op maat?

Kostenloze kennismaking

Eerste half uur gratis

Vrijblijvende verkenning van uw zaak

Heldere tarieven bij vervolgtrajecten

Jarenlange ervaring, tevreden klanten

 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Uw gegevens worden versleuteld verzonden en vertrouwelijk verwerkt.
We komen binnen 1-2 werkdagen op uw bericht terug.